Podmienky použitia

Všeobecné ustanovenie

 

VisioStat, s.r.o. vydáva tieto podmienky a právne obmedzenia používania internetovej prezentácie na registrovaných adresách www.visiostat.sk, www.visiostat.eu, www.visiostat.org a www.visiostat.info. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať alebo už používajú internetové stránky (ďalej iba užívatelia). Prevádzka internetových stránok je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

 

Používanie internetových stránok

 

Používať stránky registrované spoločnosťou VisioStat, s.r.o. inak ako pre vlastnú potrebu (ako celok, tak i jednotlivé súčasti) bez súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany prevádzkovateľa, v súlade s autorským zákonom.

 

Zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty stránok je zakázané. Právo rozhodovať o zmene, odstránení alebo doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok má iba VisioStat, s.r.o.

 

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

 

Webová stránka spoločnosti VisioStat, s.r.o. slúži predovšetkým na informovanie o aktivitách spoločnosti, ponuke produktov a služieb.

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok www.visiostat.sk, www.visiostat.eu, www.visiostat.org a www.visiostat.info.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.visiostat.sk, www.visiostat.eu, www.visiostat.org a www.visiostat.info.

Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, prípadne inú formu propagácie realizovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.visiostat.sk, www.visiostat.eu, www.visiostat.org a www.visiostat.info.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah oznámení, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok (diskusné fóra, diskusné skupiny) a vyhradzuje si právo odstrániť oznámenia, ktoré obsahujú akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú alebo inak neprijateľnú.

 

Prístup na stránky a ochrana osobných údajov

 

Prístup na stránky www.visiostat.sk, www.visiostat.eu, www.visiostat.org a www.visiostat.info môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zákonov Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení. V takomto prípade bude prevádzkovateľ s údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi.

 

Záverečné ustanovenia

 

Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.visiostat.sk, www.visiostat.eu, www.visiostat.org a www.visiostat.info s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho výkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak.

Tieto podmienky môže meniť alebo dopĺňať iba spoločnosť VisioStat, s.r.o. Podmienky a právne obmedzenia používania internetových stránok www.visiostat.sk, www.visiostat.eu, www.visiostat.org a www.visiostat.info sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.