Ako prebieha prieskum

Každý prieskum má svoje špecifiká. V zásade však prieskum prebieha v 7 krokoch:

 

  1. Na prvom stretnutí spoločne s klientom identifikujeme potreby a uvedieme postup krokov riešenia projektu.

  2. Klientovi navrhneme vzorku respondentov, počet otázok pre dotazník, dohodneme sa na podobe interpretácie dát a forme prezentácie výsledkov. V tomto kroku dohodneme aj časový plán realizácie.

  3. Spolu s klientom dohodneme zmluvu a platobné podmienky na realizáciu projektu.

  4. Klientovi navrhneme najvhodnejšie znenie dotazníka pre zber dát.

  5. Na želanie klienta spravíme prípadné úpravy dotazníka a klient odsúhlasí finálne znenie dotazníka.

  6. Zrealizujeme zber dát. 

  7. Klientovi odovzdáme výsledky prieskumu a interpretáciu vo vopred dohodnutej forme a rozsahu.

 

Zber dát realizujeme prostredníctvom online panelov užívateľov internetu na Slovensku, ktoré spĺňajú prísne medzinárodné smernice združenia ESOMAR.

 

Prečo si zvoliť online prieskum

 

Online prieskumy sú najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetvím výskumného priemyslu. Už v roku 2008 sa online prieskumy stali celosvetovo najčastejšie využívaným médiom pre kvantitatívne výskumy (ESOMAR Global Market Report 2009). Aj keď rozdiely medzi krajinami sú veľké, dynamický rast online prieskumov je nezvratný.

 

Online prieskumy majú niekoľko základných výhod

 

rýchlosť zberu a spracovania dát - čas získavania odpovedí je redukovaný a nie je potreba ďalšieho času na digitalizovanie dát, práca s údajmi sa deje v reálnom čase, rovnako aj follow-up dát.

časová flexibilita pre respondenta - respondent sa môže do prieskumu zapojiť keď mu to vyhovuje

umožňujú nájsť a osloviť veľmi špecifické či ťažko-dostupné skupiny respondentov

umožňujú pracovať s internými databázami zákazníkov klienta

môžu sa použiť všetky typy otázok aj s vizuálnym a audio materiálom

výrazné úspory nákladov - odpadávajú náklady na tlač dotazníkov, anketárov a digitalizáciu dát

znižuje sa skreslenie získaných dát spôsobených anketárom a vstupnými chybami

 

Spoľahlivosť a valídnosť dát

 

Základom spoľahlivosti a valídnosti dát v prieskume sú pravdivé odpovede od respondentov. Preto pracujeme s online panelmi, ktoré spĺňajú prísne kritéria na online prieskumy združenia ESOMAR.